... budovanie studní, čistenie a odpieskovanie studní, projektovanie nových studní, čerpacie skúšky, rozbory vody, poradenstvo ...

Referencie

  • budovanie a čistenie studní pre Výskumný ústav vodného hospodárstva a Slovenský hydrometeorologický ústav
  • odbery vzoriek podzemných a povrchových vôd
  • vodné dielo Králová - meranie rýchlosti prúdenia vôd, posúdenie filtračnej stability hrádze
  • vodné dielo Gabčíkovo - merania vo vrtoch, čerpacie skúšky, výpočet koeficientov filtrácie, lokalizácia prítokov vody do studní, odbery a analýzy vzoriek vôd